Akty prawne

Prawodawstwo Republiki Mołdawii na temat pracy za granicą

Kodeks pracy

Kodeks pracy jest podstawą dla prawodawstwa regulującego stosunki pracy, które nawiązują obywatele Mołdawii na terenie macierzystego kraju. Poza Republiką Mołdawii przepisy kodeksu mogą być obowiązujące jedynie dla obywateli mołdawskich pracujących na terenie swoich placówek dyplomatycznych lub na podstawie międzynarodowych umów podpisanych przez Mołdawię i inne państwa

Kodeks pracy dostępny pod adresem: http://lex.justice.md/

 

Ustawa 102-XV z 13.03.2003 о zatrudnieniu i ochronie socjalnej osób poszukujących pracy.

Niniejsze Ustawa opisuje środki w celu wdrożenia strategii i polityki w celu utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia i adaptacji do rynku pracy, ochronę socjalną osób poszukujących pracy, zapobieganie bezrobociu i nędzy, a jego konsekwencje społeczne. Więcej informacji na stronie:

http://lex.justice.md/

Ustawa 180-XVI z 10.07.2008 о migracji pracowniczej

Przepisy tej ustawy stosuje się do obywateli Mołdawii, którzy czasowo wyemigrowali za granicę do pracy, obowiązków i statusu prawnego prywatnych biur pośrednictwa pracy działających za granicą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

http://lex.justice.md/

 

Ustawa 451 – XV z 30.07.2001 w sprawie przyznawania licencji .przedsiębiorcom

Zgodnie z art. Artykuł 8. (1), str. 28) Ustawy, praca za granicą, podlega licencjonowaniu. Więcej informacji na temat organów egzekwowania prawa pod adresem: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313293

Licencje prywatnych agencji pośrednictwa pracy można sprawdzić pod adresem: http://licentiere.gov.md/.

Uchwała rządu. 290 z 15.04.2009 w sprawie zatwierdzenia wydania świadectwa dziecka, które pozostaje w kraju, podczas tymczasowej pracy rodzica / opiekuna, obywatela Mołdawii za granicą

Zaświadczenie dla dziecka, które pozostaje w kraju, podczas gdy rodzic / opiekun, obywatel Mołdawii, pracuje za granicą, wydaje przez Departament Pomocy Społecznej i Ochrony Rodziny oraz Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Małoletnich w Kiszyniowie, – o prawach do opieki – na wniosek rodziców (lub opiekunów), obywateli mołdawskich pracujących za granicą. Celem sporządzenia zapisu jest ochrona praw rodziców i opiekunów przebywających za granicą w zgodzie z przepisami kodeksu pracy i innych praw. Pełna informacja na stronie:

http://lex.justice.md/

Международные договоры, участницей которых является Молдова, которые регулируют правовой статус работников – граждан Республики Молдова за рубежом или регулировать предоставление такой помощи

Traktaty międzynarodowe, których Mołdawia jest stroną, regulujące status prawny pracowników – obywateli Republiki Mołdawii za granicą lub regulują zasady pomocy prawnej dla nich

Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 24/04/1963

Konwencję podpisano dla regulacji stosunków konsularnych, służy w szczególności jako podstawa do sprawowania przez państwa.

 

Konwencja MOP №. 97 o migracji zarobkowa, przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 roku.

Konwencja przewiduje powołanie odpowiednie i bezpłatnie działających służb, aby pomóc imigrantom, w szczególności poprzez dostarczanie im dokładnych informacji.

W związku z powyższym, Państwa-Strony są zobowiązane do udzielania pomocy migrantom. Więcej informacji na stronie:

http://www.unrol.org/

 

MOP №. 181 o prywatnych agencjach pośrednictwa pracy

Jej celem jest zapewnienie, że działalność prywatnych agencji zatrudnienia i ochrony w jest prawidłowa kontekście jej postanowień i pracownikom świadczone są legalne usługi.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę: http://www.anofm.md/documents/49.

Europejska Konwencja o statusie prawnym pracowników migrujących przyjętą w Strasburgu 24.XI.1977

Jej celem jest zapewnienie obywatelom drugiego państwa traktowania nie mniej korzystnego niż pracowników państwa, do którego migrują, we wszystkich aspektach życia i warunków pracy.Umowa tworzy ramy prawne w celu ułatwienia poprawy usług socjalnych i dobrostanu pracowników migrujących i ich rodzin.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę: http://www.anofm.md/documents/49.

 

Międzynarodowe traktaty i umowy dwustronne w ramach WNP, dotyczące pracowników migrujących (patrz publikacji traktatów międzynarodowych lub www.justice.md):

27.11.2003 Umowa między Rządem RM i rząd Włoch w sprawie pracy i protokołu wykonawczego stanowi załącznik;

 

Protokół o współpracy między rządem RM a rządem Grecji w sprawie zabezpieczenia społecznego i rynku pracy 03/29/2004

Umowa CIS o współpracy w zakresie migracji zarobkowej i społecznej ochrony pracowników migrujących z 15.04.1994;

 

UmowaCIS z 09.12.94 o wypadkach pracowników poza ich krajem zamieszkania / / Umowy międzynarodowe 17/233, 1999;

 

Umowa między Rządem RM a Rządem Republiki Azerbejdżanu o ochronie pracy i społecznej obywateli Mołdawii tymczasowo zatrudnionych w Republice Azerbejdżanu i obywateli Azerbejdżanu zaangażowanych pracujących tymczasowo w Republice Mołdawii;

 

Umowa między rządem RM a Republiką Białorusi w sprawie pracy i ochrony socjalnej obywateli Mołdawii pracujących w Republice Białorusi i obywateli Republiki Białorusi pracujących w Republice MołdWII, 05.05.1994;

 

13/12/93 Umowa między Rządem RM a Rządem Ukrainy w sprawie ochrony zatrudnienia i społecznej mołdawskich i ukraińskich obywateli pracujących za granicą;

 

27/05/93 Umowa między Rządem a Rządem Federacji Rosyjskiej o pracy i ochronie socjalnej obywateli Republiki Mołdowy i Rosji, pracujących poza granice państwowymi.

 • Adres

  Rynek Pracy

  Republika Mołdawii, Chisinau
  ul. Mitropolit Varlaam, p.74
  MD-2012
  Email: [email protected]

 • KONTAKT

  Hot Line: +373 22 852222
  Numer telefonu: +373 67 432 231
  Numer telefonu: +373 67 605 000
  Numer telefonu: +373 67 432 242
  Numer telefonu: +373 67 169 101

  Email: [email protected]
  Email: [email protected]

  Skype: Grandresurs 1